Impianti i pasurimit mineraleve – Chrome Invest

Site vibruese 1500mmx5000mm – Gjoka Konstruksion 

Impiant per prodhimin e kolles dhe te llacit te thate per suvatim

Impiant portativ me peshim elektronik per furnizimin me ferrokrom

Impianti mostrimit te mineral kromit – ACR Burrel

Mbikalim kembesoresh
Kamez

Hopper per grumbullim klinker – Antea Cement

Site vibruese
me bazament

Impiant portativ i seleksionimit te mineral kromit me sitosje – Sara Albania

Varke per pastrimim e mbetjeve te ngurta te basenit ne liqenin e Fierzes – SMO Union

Impiant i dozimit te Inerteve – Al Asfalt

Linje Kromi

Linje e perpunimit te Kromit, Burrel

Linje Inertesh

Pjese e linjes se pasurinit te Kromit, Kukes

Site zgrosatore per guret gelqerore

Bazament Mulliri

Bunker

Porte hidrocentrali

Projektim – Prodhim Silosi

Site vibruese 1500×4500

Site vibruese

Makineri larese ; Riciklim i aluminit

Prodhim Prizmatoidi